لیست رشته های دانشگاه اینسبروک

لیست رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشگاه اینسبروک

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Accounting, Auditing and Taxation

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Ancient History and Ancient Oriental Studies

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Ancient History and Ancient Near Eastern Studies

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Applied Economics

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

انگلیسی

Archaeological Sciences

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Archaeological Studies

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Archaeological Studies

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Architecture

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Darstellende Geometrie

آلمانی

Architecture

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Architecture

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Art History

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Art History and Music Studies

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Art Science

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Astrophysics (Erasmus Mundus Joint کارشناسی ارشد Program in Astrophysics)

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

انگلیسی

Atmosphere Sciences

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Atmosphere Sciences

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی/انگلیسی

Atmospheric Sciences

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

B

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Banking and Finance

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

انگلیسی

Biology

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Biology and Environmental Protection

آلمانی

Biology

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی/انگلیسی

Biology and Environmental Protection

Secondary school teacher accreditation

9/270*

Matura/equivalent

Biology and Environmental Protection

آلمانی

Botany

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی/انگلیسی

Business Education

کارشناسی ارشد

5/150

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Business Law (1)

Diploma

9/263

Matura/equivalent

-

آلمانی

C

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Catholic Religious Education

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Catholic Religious Education

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Catholic Religious Education

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Catholic Theology

Diploma

10/300

Matura/equivalent

Latin/Greek

آلمانی

Catholic Theology

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Chemistry

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Chemistry

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Chemistry

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی/انگلیسی

Chemistry

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

-

آلمانی

Civil and Environmental Engineering

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Darstellende Geometrie

آلمانی

Civil and Environmental Engineering

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Classica et Orientalia

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Comparative Literature

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Comparative Literature

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Computer Science

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Computer Science

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

انگلیسی

Computer Science

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

انگلیسی

D

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

دکتری programme (PhD) Faculty of Catholic Theology

PhD (دکتری)

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

E

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Earth Sciences

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Biology and Environmental Protection

آلمانی

Earth Sciences

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Earth Sciences

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Ecology and Biodiversity

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی/انگلیسی

Educational Sciences

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Educational Sciences

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Educational Sciences

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Environmental Management of Mountain Areas (EMMA)

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Engineering Sciences

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

انگلیسی

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

انگلیسی and American Studies

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

انگلیسی and American Studies

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

انگلیسی

European Ethnology

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

European Ethnology

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

European کارشناسی ارشد in Classical Cultures

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

European Policy and Society

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

European Youth Studies

کارشناسی ارشد

-/-

کارشناسی/equivalent

-

-

F

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

French

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

French

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

Latin

آلمانی

French

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

-

آلمانی

G

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Gender, Culture and Social Change

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Geography

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Geography

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی/انگلیسی

Geography and Economics

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

-

آلمانی

Geography: Global Change - Regional Sustainability

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

آلمانی

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

آلمانی Philology

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

آلمانی Philology

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Greek

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

Latin/Greek

آلمانی

H

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Health and Competitive Sports

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

KME

آلمانی

Historical Sciences and European Ethnology

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

History

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

History

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

History, Social Studies and Political Education

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

I

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Informatics and Informatics Management

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

-

آلمانی

Information Systems

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

انگلیسی

Instrumental music education (3)

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

(3)

-

International Economics and Business Sciences (1)

Diploma

8/240

Matura/equivalent

-

آلمانی

Islamic Religious Education

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Italian

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Italian

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Italian

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

L

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Latin

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

Latin/Greek

آلمانی

Latin

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Law

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد/equivalent

-

آلمانی

Law - Integrated Programme

Diploma

8/240

Matura/equivalent

Latin

آلمانی/
Italian

Law (1)

Diploma

8/240

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Linguistic and Literary Varieties in the Francophone World/Variétés linguistiques et littéraires dans le monde francophone (کارشناسی ارشد conjoint/DoppelDiploma)

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی/
French

Linguistics

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Linguistics

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Linguistics and Media Studies

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Literature and Cultural Studies

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

M

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Management and Economics

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Materials Sciences and Nanosciences

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Mathematics

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی/انگلیسی

Mathematics

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

-

آلمانی

Mechatronics

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Darstellende Geometrie

آلمانی

Mechatronics

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Media

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Microbiology

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی/انگلیسی

Molecular Cell and Developmental Biology

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی/انگلیسی

Movement and Sports

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

KME

آلمانی

Music Education (3)

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

(3)

-

Music Studies

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Music Studies

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

O

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Organization Studies

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

انگلیسی

P

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Pharmaceutical Sciences

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

انگلیسی

Pharmacy (1)

Diploma

9/246

Matura/equivalent

Latin/
Biology and Environmental Protection

آلمانی

PhD Program in Economics

PhD (دکتری)

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

انگلیسی

PhD Program Management

PhD (دکتری)

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

انگلیسی

PhD Program Italien Law/Dottorato di ricerca in materie giuridiche

PhD (دکتری)

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد/equivalent

-

آلمانی

Philosophy

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Philosophy

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Philosophy

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Philosophy at Faculties of Catholic Theology

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Philosophy at Faculties of Catholic Theology

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Physics

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Physics

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی/انگلیسی

Physics

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی/انگلیسی

Physics

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

-

آلمانی

Political Science

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Political Science

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Psychology

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

§ 124b

آلمانی

دانشگاه اینسبروک

دانشگاه اینسبروک

اینسبروک یکی از مهمترین شهرهای کشور اتریش و مرکز ایالت فدرال تیرول در اتریش غربی است.

این شهر در درهای در کوههای آلپ قراردارد و واژهٔ بروک از واژهٔ آلمانی "Bruck" به معنی پل می‌آید که همراه با "Inn" به معنای "پلی بر فراز این"استاینسبروک به‌عنوان یک مرکز ورزش‌های زمستانی در دنیا شهرت دارد.

شهر اینسبروک در سالهای 1964 و 1976 میمهان بازیهای المپیک زمستانی بوده است.

دانشگاه لئوپولد فرانتسنس اینسبروک به آلمانی Leopold-Franzens-Universität Innsbruck معروف به دانشگاه اینسبروک در شهر اینسبورک واقع شده است این دانشگاه در سال 1669 معادل سال 1048 شمسی تاسیس گردید است و در پس از دانشگاه وین و دانشگاه گراتس سومین دانشگاه اتریش محسوب میگردد دانشگاه اینسبورک در حال حاضر دارای 27500 دانشجو 4500 کارمند میباشد این دانشگاه تا به الان دارای چهار جایزه نوبل و تعداد زیادی جوایز آکادمیک میباشد

دانشکده های دانشگاه اینسبورک

• دانشکده معماری

• دانشکده مدیریت کسب و کار

• دانشکده آموزش و پرورش

• دانشکده زیست شناسی

• دانشکده شیمی و داروسازی

• دانشکده زمین و علوم جوی

• دانشکده ریاضیات، علوم کامپیوتر و فیزیک

• دانشکده علوم سیاسی و جامعه شناسی

• دانشکده روان شناسی و علوم ورزشی

• دانشکده علوم فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران پیش از آن

• دانشکده اقتصاد و آمار

• دانشکده الهیات کاتولیک

• دانشکده مطالعات زبانشناسانه و فرهنگی

• دانشکده علوم انسانی

• دانشکده حقوق

• دانشکده آموزش و پرورش NEW از سال 2012/01/10

معرفی آتیه آفرینان ایرانیان

گروه آتیه آفرینان ایرانیان با بیش از 14 سال تجربه دارای هفت مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دارای مجوز رسمی از وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی میباشد این موسسه دارای دفاتر همکاردر کانادا، اتریش، مجارستان، جمهوری چک، سوئیس، سوئد، اسلواکی، ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، استرالیا، قبرس، آلمان، دانمارک و نروژ میباشد و دارای نمایندگی بیش از یکصد دانشگاه و دفاتر کاریابی در خارج از کشور هست

ثبت نام و ارزیابی رایگان

آدرس مابلوار میرداماد مابین خیابان حصاری و شنگرف ساختمان 138 طبقه 5 واحد 22، 25، 26، 27
شماره تماس:22226777-10خط
فکس:22275151