امروزجمعه, ۴ اسفند ۱۳۹۶

کانال تلگرام

لیست رشته های دانشگاه اینسبروک

لیست رشته های دانشگاه اینسبروک

لیست رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشگاه اینسبروک

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Accounting, Auditing and Taxation

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Ancient History and Ancient Oriental Studies

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Ancient History and Ancient Near Eastern Studies

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Applied Economics

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

انگلیسی

Archaeological Sciences

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Archaeological Studies

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Archaeological Studies

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Architecture

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Darstellende Geometrie

آلمانی

Architecture

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Architecture

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Art History

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Art History and Music Studies

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Art Science

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Astrophysics (Erasmus Mundus Joint کارشناسی ارشد Program in Astrophysics)

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

انگلیسی

Atmosphere Sciences

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Atmosphere Sciences

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی/انگلیسی

Atmospheric Sciences

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

B

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Banking and Finance

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

انگلیسی

Biology

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Biology and Environmental Protection

آلمانی

Biology

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی/انگلیسی

Biology and Environmental Protection

Secondary school teacher accreditation

9/270*

Matura/equivalent

Biology and Environmental Protection

آلمانی

Botany

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی/انگلیسی

Business Education

کارشناسی ارشد

5/150

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Business Law (1)

Diploma

9/263

Matura/equivalent

-

آلمانی

C

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Catholic Religious Education

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Catholic Religious Education

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Catholic Religious Education

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Catholic Theology

Diploma

10/300

Matura/equivalent

Latin/Greek

آلمانی

Catholic Theology

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Chemistry

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Chemistry

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Chemistry

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی/انگلیسی

Chemistry

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

-

آلمانی

Civil and Environmental Engineering

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Darstellende Geometrie

آلمانی

Civil and Environmental Engineering

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Classica et Orientalia

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Comparative Literature

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Comparative Literature

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Computer Science

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Computer Science

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

انگلیسی

Computer Science

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

انگلیسی

D

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

دکتری programme (PhD) Faculty of Catholic Theology

PhD (دکتری)

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

E

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Earth Sciences

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Biology and Environmental Protection

آلمانی

Earth Sciences

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Earth Sciences

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Ecology and Biodiversity

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی/انگلیسی

Educational Sciences

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Educational Sciences

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Educational Sciences

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Environmental Management of Mountain Areas (EMMA)

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Engineering Sciences

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

انگلیسی

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

انگلیسی and American Studies

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

انگلیسی and American Studies

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

انگلیسی

European Ethnology

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

European Ethnology

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

European کارشناسی ارشد in Classical Cultures

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

European Policy and Society

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

European Youth Studies

کارشناسی ارشد

-/-

کارشناسی/equivalent

-

-

F

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

French

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

French

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

Latin

آلمانی

French

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

-

آلمانی

G

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Gender, Culture and Social Change

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Geography

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Geography

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی/انگلیسی

Geography and Economics

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

-

آلمانی

Geography: Global Change - Regional Sustainability

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

آلمانی

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

آلمانی Philology

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

آلمانی Philology

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Greek

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

Latin/Greek

آلمانی

H

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Health and Competitive Sports

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

KME

آلمانی

Historical Sciences and European Ethnology

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

History

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

History

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

History, Social Studies and Political Education

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

I

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Informatics and Informatics Management

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

-

آلمانی

Information Systems

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

انگلیسی

Instrumental music education (3)

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

(3)

-

International Economics and Business Sciences (1)

Diploma

8/240

Matura/equivalent

-

آلمانی

Islamic Religious Education

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Italian

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Italian

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Italian

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

L

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Latin

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

Latin/Greek

آلمانی

Latin

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Law

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد/equivalent

-

آلمانی

Law - Integrated Programme

Diploma

8/240

Matura/equivalent

Latin

آلمانی/
Italian

Law (1)

Diploma

8/240

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Linguistic and Literary Varieties in the Francophone World/Variétés linguistiques et littéraires dans le monde francophone (کارشناسی ارشد conjoint/DoppelDiploma)

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی/
French

Linguistics

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Linguistics

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Linguistics and Media Studies

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Literature and Cultural Studies

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

M

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Management and Economics

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Materials Sciences and Nanosciences

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Mathematics

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی/انگلیسی

Mathematics

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

-

آلمانی

Mechatronics

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Darstellende Geometrie

آلمانی

Mechatronics

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Media

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Microbiology

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی/انگلیسی

Molecular Cell and Developmental Biology

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی/انگلیسی

Movement and Sports

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

KME

آلمانی

Music Education (3)

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

(3)

-

Music Studies

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Music Studies

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

O

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Organization Studies

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

انگلیسی

P

نام رشته

مقطع تحصیلی

تعداد ترمها/واحدهای درسی

مدارک مورد نیاز

Additional Exams

زبان تدریس

Pharmaceutical Sciences

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

انگلیسی

Pharmacy (1)

Diploma

9/246

Matura/equivalent

Latin/
Biology and Environmental Protection

آلمانی

PhD Program in Economics

PhD (دکتری)

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

انگلیسی

PhD Program Management

PhD (دکتری)

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

انگلیسی

PhD Program Italien Law/Dottorato di ricerca in materie giuridiche

PhD (دکتری)

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد/equivalent

-

آلمانی

Philosophy

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Philosophy

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Philosophy

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Philosophy at Faculties of Catholic Theology

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

Latin

آلمانی

Philosophy at Faculties of Catholic Theology

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی

Physics

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Physics

کارشناسی ارشد

4/120

کارشناسی/equivalent

-

آلمانی/انگلیسی

Physics

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی/انگلیسی

Physics

Secondary school teacher accreditation

9/270 *

Matura/equivalent

-

آلمانی

Political Science

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

-

آلمانی

Political Science

دکتری

6/180

Diploma/کارشناسی ارشد

-

آلمانی

Psychology

کارشناسی

6/180

Matura/equivalent

§ 124b

آلمانی

(میانگین 0 امتیاز از 0 رای)

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراک
0