امروزدوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

کانال تلگرام

کارشناسی در دانشگاه فنی وین

دوره تحصیلی لیسانس
دوره کارشناسی در دانشگاه فنی ۶ ترم تحصیلی بوده و شامل ۱۸۰ واحد درسی می‌باشد. در پایان، عنوان ذیل به فارغ

التحصیل اطلاق می‌گردد

 

Bachelor of Science (BSc)

لیست رشته های کارشناسی دانشگاه فنی وین

 

E 033 243

Bachelor programme Architecture

Curriculum

Regulation

Civil Engineering

E 033 265

Bachelor programme Civil Engineering and Management of Infrastructure

Curriculum

Regulation

Electrical Engineering

E 033 235

Bachelor programme Electrical Engineering and Information Technology

Curriculum

Regulation

Computer Sciences

E 033 532

Bachelor programme Media Informatics and Visual Computing

Curriculum

Regulation

E 033 533

Bachelor programme Medical Informatics

Curriculum

Regulation

E 033 534

Bachelor programme Software & Information Engineering

Curriculum

Regulation

E 033 535

Bachelor programme Computer Engineering

Curriculum

Regulation

Mechanical Engineering

E 033 245

Bachelor programme Mechanical Engineering

Curriculum

Regulation

Urban and Regional Planning

E 033 240

Bachelor programme Spatial Planning

Curriculum

Regulation

Technical Chemistry

E 033 290

Bachelor programme Technical Chemistry

Curriculum

Regulation

Technical Mathematics

E 033 201

Bachelor programme Technical Mathematics

Curriculum

Regulation

E 033 203

Bachelor programme Statistics and Mathematics in Economics

Curriculum

Regulation

E 033 205

Bachelor programme Financial and Actuarial Mathematics

Curriculum

Regulation

E 407

Subject: Descriptive Geometry

Curriculum

Regulation

Technical Physics

E 033 261

Bachelor programme Technical Physics

Curriculum

Regulation

Chemical and Process Engineering

E 033 273

Bachelor programme Chemical and Process Engineering

Curriculum

Regulation

Surveying and Geoinformation

E 033 221

Bachelor programme Geodesy and Geomatics Engineering

Curriculum

Regulation

Business Informatics

E 033 526

Bachelor programme Business Informatics

Curriculum

Regulation

Mechanical Engineering - Economics

E 033 282

Bachelor programme Mechanical Engineering - Management

Curriculum

Regulation

 

Architecture

E 033 243

Bachelor programme Architecture

Curriculum

PDFRegulation

Civil Engineering

E 033 265

Bachelor programme Civil Engineering and Management of Infrastructure

Curriculum

PDFRegulation

Electrical Engineering

E 033 235

Bachelor programme Electrical Engineering and Information Technology

Curriculum

PDFRegulation

Computer Sciences

E 033 532

Bachelor programme Media Informatics and Visual Computing

Curriculum

PDFRegulation

E 033 533

Bachelor programme Medical Informatics

Curriculum

PDFRegulation

E 033 534

Bachelor programme Software & Information Engineering

Curriculum

PDFRegulation

E 033 535

Bachelor programme Computer Engineering

Curriculum

PDFRegulation

Mechanical Engineering

E 033 245

Bachelor programme Mechanical Engineering

Curriculum

PDFRegulation

Urban and Regional Planning

E 033 240

Bachelor programme Spatial Planning

Curriculum

PDFRegulation

Technical Chemistry

E 033 290

Bachelor programme Technical Chemistry

Curriculum

PDFRegulation

Technical Mathematics

E 033 201

Bachelor programme Technical Mathematics

Curriculum

PDFRegulation

E 033 203

Bachelor programme Statistics and Mathematics in Economics

Curriculum

PDFRegulation

E 033 205

Bachelor programme Financial and Actuarial Mathematics

Curriculum

PDFRegulation

E 407

Subject: Descriptive Geometry

Curriculum

PDFRegulation

Technical Physics

E 033 261

Bachelor programme Technical Physics

Curriculum

PDFRegulation

Chemical and Process Engineering

E 033 273

Bachelor programme Chemical and Process Engineering

Curriculum

PDFRegulation

Surveying and Geoinformation

E 033 221

Bachelor programme Geodesy and Geomatics Engineering

Curriculum

PDFRegulation

Business Informatics

E 033 526

Bachelor programme Business Informatics

Curriculum

PDFRegulation

Mechanical Engineering - Economics

E 033 282

Bachelor programme Mechanical Engineering - Management

Curriculum

PDFRegulation

 

(میانگین 5 امتیاز از 1 رای)

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراک
0