امروزشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۶

 

کانال تلگرام

لیست رشته های دانشگاه هنر و طراحی لینز

مطالعات هنر

هنر های زیبا

مجسمه سازی - Transmedial فضایی

طراحی تجربی

نقاشی و هنر گرافیک

مدرک دیپلم

گرافیک، طراحی و عکاسی

برنامه کارشناسی

ارتباطات بصری (گرافیک، طراحی و عکاسی

برنامه کارشناسی ارشد

فرهنگ رابط

برنامه کارشناسی ارشد

مفاهیم مجسمه / سرامیک >>

برنامه کارشناسی

برنامه کارشناسی ارشد

طراحی مد

برنامه کارشناسی

فضا و designstrategies

برنامه کارشناسی

برنامه کارشناسی ارشد

نساجی • هنر • طراحی

برنامه کارشناسی

برنامه کارشناسی ارشد

زمان مبتنی بر و تعاملی

رسانه ها

برنامه کارشناسی

رسانه های مبتنی بر زمان

برنامه کارشناسی ارشد

مطالعات هنر و فنی

معماری >>

برنامه کارشناسی

برنامه کارشناسی ارشد

طراحی صنعتی scionic ® >>

برنامه کارشناسی

برنامه کارشناسی ارشد

مطالعات فرهنگی

فرهنگ رسانه و هنر نظریه ها

برنامه کارشناسی ارشد

مطالعات بین دانشگاه

Webscience

برنامه کارشناسی ارشد

برنامه برای معلمان

آموزش هنر برنامه آموزش / معلم

طراحی پارچه و لباس برنامه آموزش / معلم

طراحی و فناوری برنامه آموزش / معلم

رسانه ها طراحی برنامه آموزش / معلم

برنامه دکترا

• دکترا مطالعه