امروزشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۶

 

کانال تلگرام

لیست رشته های دکتری دانشگاه وین

دکتری دانشگاه وین

Doctoral Programme in Arts and Humanities, Philosophy and Education (Dr)

Doctoral Programme in Business, Economics and Statistics (Dr./PhD)

Doctoral Programme in Law (Dr)

Doctoral Programme in Natural Sciences and Engineering Sciences (Dr)

Doctoral Programme in Natural Sciences and PhD Programme in Life Sciences (Dr/PhD)

Doctoral Programme in Social Sciences (Dr)

PhD-Programme in Advanced Theological Studies (PhD), Doctoral Programme in Catholic Theology (Dr) and Doctoral Programme in Protestant Theology (Dr)